Hvad er akkreditering?

Akkreditering er en vurdering af en uddannelse ud fra kriterier, der er definerede på forhånd. Hensigten er at sikre, at uddannelsen lever op til minimumsstandarder for kvalitet og relevans. Vurderingen af uddannelsernes kvalitet og relevans foretages af et uafhængigt panel.

Hvem sidder i panelet?

 • En studerende: har et særligt blik for studieforhold og for det at være studerende, og bidrager dermed til panelet med et virkelighedstjek af uddannelsen. Man kan af habilitetsårsager som studerende ikke være med til at akkreditere sin egen uddannelse.
 • En aftager: har et særligt blik for dimittendernes kvalifikationer og behovet på arbejdsmarkedet og dermed om uddannelsen er samfundsøkonomisk relevant og ikke uddanner de studerende til arbejdsløshed. Aftageren kan af habilitetsårsager ikke være ansat på en af de danske uddannelsesinstitutioner.
 • En kernefaglig (eller flere): har et særligt blik for forskningen og fagområdet bag uddannelsen, og vurderer dermed om den faglige kvalitet er i orden. Den kernefaglige er af habilitetsårsager typisk fra et af de andre skandinaviske lande.

Som panelmedlem skal du…

 • læse uddannelsens dokumentationsmateriale (en selvevalueringsrapport på ca. 40 sider + ca. 200-300 siders bilag)
 • deltage i en uddannelsesdag hos Danmarks Akkrediteringsinstitution, hvor vi introducerer til opgaven, processen og kriterierne for vurdering
 • deltage i et formøde sammen med resten af panelet, hvor uddannelsen diskuteres, og hvor det lægges fast, hvad panelet ønsker at spørge om på besøget på uddannelsen
 • deltage i et besøg på uddannelsen
 • vurdere uddannelsen ud fra de på forhånd definerede vurderingskriterier
 • læse Danmarks Akkrediteringsinstitutions rapportudkast og kommentere på dette

 

Tidsforbrug

Man bruger ca. 4 arbejdsdage per uddannelse (inklusive uddannelsesdag og formøde). Ved flere lignende uddannelser er der dog en vis tidsbesparelse. Tidsforbruget for akkreditering af eksempelvis 4 uddannelser er derfor cirka 9 dage i alt (inklusive uddannelsesdag og formøde). Hele processen løber typisk over 5 måneder.

Mødedeltagelse

Panelmedlemmer deltager i to møder:

 • Et forberedende seminar (uddannelsesdag) hos Danmarks Akkrediteringsinstitution
 • Et institutionsbesøg på et par dages varighed (inklusive formøde).

Processen A – Z

 • Institutionen udarbejder en dokumentationsrapport, som sendes til Danmarks Akkrediteringsinstitutionog akkrediteringspanelet.
 • Panelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution aflægger et besøg på institutionerne, og møder studieledelsen, de studerende og underviserne.
 • Forud for besøgene afholdes et formøde med panelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution, hvor uddannelsen indledende diskuteres. Efter besøget afholdes et vurderingsmøde, hvor panelet foretager sin vurdering af uddannelsen.
 • På baggrund af vurderingen skriver Danmarks Akkrediteringsinstitution en akkrediteringsrapport, som panelet godkender.
 • På baggrund af akkrediteringsrapporten træffer Akkrediteringsrådet afgørelse om uddannelsens godkendelse.

 Akkreditering stiller spørgsmål til uddannelseskvalitet…

 • Kan de studerende opnå de faglige mål?
 • Er uddannelsen dækket af relevant forskning?
 • Er der et arbejdsmarked for dimittender?
 • Følges der op på studenterevalueringer?
 • Er der løbende kvalitetssikring af uddannelsen?

Din konto